Back to Top

Groenblauwe slinger Rotterdam

 
Hoe kan een dichtbevolkte stad gebiedsontwikkeling optimaal vorm geven en hoe kunnen de maatschappelijke wensen en uitdagingen goed verankerd worden
in een dergelijk proces. Dat zijn vragen waar de steden de komende tijd invulling aan moeten en willen geven. Een puur sectorale benadering van gebiedsontwikkeling is verouderd en vaak niet meer haalbaar. In een drukke, compacte stad als Rotterdam gaat het vooral om het koppelen van ambities, het koppelen van functies en in het verlengde daarvan ook koppelen van boven- en ondergrond om de doelstellingen te behalen. 

Een integrale benadering is hierbij essentieel. Door onder andere te kijken naar missende schakels in netwerken is het mogelijk om (eco)systemen te vergroten. Op het raakvlak van deze thema’s zit de grote toegevoegde waarde, omdat de thema’s elkaar kunnen versterken en meerwaarde worden gecreëerd. Daarom is de stad Rotterdam met het traject “groen blauwe slinger” gestart. De centrale thema’s hierbinnen zijn: gezonde stad, groen, mobiliteit, social impact en gedragsbeïnvloeding van lokale tot regionale schaal.

Het traject “groen blauwe slinger” is een initiatief van de gemeente Rotterdam waarin samen opgetrokken wordt met probleemhebbers zoals Staatsbosbeheer en de provincie Zuid Holland, kennisinstellingen zoals RIVM en de TUD en het relevante bedrijfsleven. Het traject wordt gefaciliteerd door het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond.
 
 
 

755