Back to Top

Lumbricus

 
Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit, voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie? Hoe voorkomen we wateroverlast en verminderen we verdroging? Het zijn moeilijke opgaven voor de stakeholders in het landelijke gebied. Een aantal waterschappen is daarom in nauwe samenwerking met een aantal kennisinstellingen het programma Lumbricus gestart.

De hoofddoelstelling voor het programma Lumbricus is het vergaren van kennis over en het ontwikkelen en implementeren van een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Dat vindt plaats door het ontwikkelen en geïntegreerd toepassen van innovatieve maatregelen op stroomgebieds-niveau en het creëren van draagvlak voor deze maatregelen. Binnen het programma zijn de volgende subdoelen te onderscheiden:
(1) het creëren van een regionale inrichting van het stroomgebied met een geïntegreerde optimalisatie van het bodem-watersysteem (inclusief klimaatveranderingen), door het toepassen van Building with Nature en innovatieve technologische oplossingen,
(2) het bepalen van de onderlinge interactie van innovatieve maatregelen binnen het bodem- en watersysteem van proeftuinen en  
(3) het bepalen wat de onderlinge samenhang betekent voor de wijze waarop  betrokken stakeholders hun taken uitvoeren, hun belangen afwegen en onderling samenwerken (in termen van kosten-baten, uitrol en valorisatie, positionering van het Nederlandse bedrijfsleven, etc.)

Het project is een samenwerking tussen de waterschappen Vechtstromen, Limburg en Aa en Maas, de provincie Noord Brabant, Deltares, Future water, STOWA, KWR, KNOWH2O, WUR, Louis Bolk Instituut, de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente. Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie van IenW en gefaciliteerd door het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond.
 
 
 

748