Back to Top

Nazorg stortplaatsen

 
Hoe gaan we om met de erfenis van onze stortplaatsen en op welke wijze kunnen we een lange termijn duurzaam alternatief voor het beheer van stortplaatsen ontwikkelen? Dat zijn de vragen die aan de grondslag liggen van de green deal Duurzaam Stortbeheer. Het doel van de green deal is om experimenteerruimte te creëren om een aantal brongerichte maatregelen en voorzieningen op bestaande stortplaatsen door te ontwikkelen en uit te proberen zodat een substantiële vermindering van het emissiepotentieel naar bodem en (grond)water en daarmee ook een beperking van de noodzaak van nazorg kan worden bereikt.

Als onderdeel van de green deal heeft het project Nazorg Stortplaatsen als doel om de komende twee jaar de meet en monitoring infrastructuur en databeheer methodiek zodanig op te waarderen dat drie pilotlocaties volwaardige onderzoekslocaties kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Het beschikbare budget wordt vooral gebruikt
om bij de aanleg van de reguliere systemen voor stabilisatie, met relatief geringe meerkosten extra (experimentele) monitoringsinfrastructuur te plaatsen waarmee meer inzicht in de optredende processen in het stortlichaam kan worden verkregen. Ook zullen er experimenten worden uitgevoerd waarmee de nulsituatie beter wordt vastgelegd.

Het project is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft, Afvalzorg, Attero, Oonkay en de provincies Flevoland, Noord Brabant en Noord Holland. Het project wordt financieel ondersteund door het UP en gefaciliteerd door het Kennis- en Innovatie-programma Bodem en Ondergrond.
 
 
 

755