Back to Top

 

KIBO - Innovatie in de Ondergrond
Gebruikmaken van de kansen die de ondergrond biedt, dat is waar het Kennis en Innovatie programma Bodem en Ondergrond zich op richt.

Samenwerking UP en KIBO

7 februari 2018
Het Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en Ondergrond (UP) heeft het KIBO opdracht gegeven om de kennis- en innovatieprojecten die in 2016 gehonoreerd zijn door het UP te begeleiden.
Naast het begeleiden van deze projecten wordt tevens aandacht besteed aan
kennisdoorwerking en aan het trekken van rode draden tussen projecten (op het gebied van governance, financieringsmodellen etc.). Daarnaast heeft het UP aan KIBO gevraagd om het traject van de concurrentie gerichte dialoog te faciliteren. Voor de thema’s klimaat, Omgevingswet, nieuwe bedreigingen en landbouw & voedsel organiseert KIBO dat in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en private partijen gekomen
wordt tot een gedeelde vraagstelling die zich vertaald in een programma van eisen op basis waarvan consortia in kunnen schrijven. Het unieke van deze aanpak is dat de kennis van alle partijen gebundeld wordt om te komen tot de juiste vraagarticulatie.

Symposium Bodem Breed

15 december 2017

In november 2018 is er weer een symposium Bodem Breed. 

Het Bodem Breed symposium is vóór en dóór de bodem en ondergrond professionals en interessant voor iedereen die zich bezighoudt met het bodem-watersysteem. Voor meer informatie zie de BodemBreed website.

Bestuurlijke aftrap KIBO door Minister Schultz 13 december 2016

15 december 2016

Op 13 december 2016 heeft de minister het KIBO bestuurlijk afgetrapt.

Ook gedeputeerde Han Weber (namens de decentrale overheden), Paul de Krom (namens de kennisinstellingen), Johan van den Elzen (namens het adviserend bedrijfsleven) en Henk Pol (namens het probleemhebbend bedrijfsleven) gaven kort een positieve reflectie geven op Innovatie en kennisontwikkeling in relatie tot bodem en ondergrond.

KIBO-300x217

Startsymposium KIBO

21 oktober 2016

Op vrijdag 21 oktober 2016 is het KIBO van start gegaan met het startsymposium.

Deze dag heeft de start van KIBO ingeluid. De inhoud en doelstelling van KIBO is toegelicht en in zes workshop is actief gesproken over de uitdagingen van de komende tijd.

Derde General Assembly Waternexus

6 oktober 2016

Op 5 en 6 oktober jl vond het 3e General Assembly over WaterNexus plaats.

Na Dow in Terneuzen en Shell in Amsterdam was deze keer Rijkswaterstaat de gastheer voor de gezamenlijke bijeenkomst van alle consortiumleden. De bijeenkomst werd op een erg toepasselijke plaats voor het thema gehouden: nabij het Watermanagementcentre van Rijkswaterstaat in Lelystad. Topadviseur Maarten van der Vlist van Rijkswaterstaat opende de bijeenkomst met een schets van de wijze waarop in Nederland door middel van adaptief waterbeheer gewerkt wordt aan toekomstbestendige waterveiligheid in een land dat voor driekwart onder de zeespiegel ligt.

In de bijeenkomsten van WaterNexus is een mooie opgaande lijn te ontdekken: de 1e bijeenkomst in Terneuzen stond vooral in het teken van kennismaken tussen de consortiumleden en het delen van de beelden over doel en werkwijze in het onderzoeksprogramma; de 2e bijeenkomst in Amsterdam konden al plannen van aanpak worden gepresenteerd en werden afspraken gemaakt over samenwerking binnen de werkpakketten en tussen de pakketten onderling. De bijeenkomst in Lelystad stond in het teken van het delen van eerste resultaten en lag het accent op de integratie tussen de werkpakketten. De tweedaagse werd gestart met een gezamenlijke bijeenkomst van stuurgroep en projectleiders om de einddoelen van WaterNexus met elkaar te delen: in die sessie werd glashelder dat het beoogde eindresultaat valt of staat met de onderlinge afstemming en met de vertaalslag van wetenschap naar praktijk en omgekeerd. De leden van de projectteams kwamen bijeen om de finetuning te doen voor hun presentaties. Een aparte plenaire sessie om de verbinding te maken met de dagelijkse praktijk bij decentrale overheden leerde dat ook de governance vragen een plek verdienen in het programma. Deze worden deels beantwoord door de verbinding met het ENTIRE-programma dat in de delta van Vietnam wordt uitgevoerd en door de uitnodiging aan de decentrale overheden om hun vragen naar een concrete governance – casus te vertalen. Vervolgens presenteerden 10 PhD’s aan de hand van posters hun aanpak en eerste resultaten.

Een boeiende bijeenkomst die meer inzicht brengt in het functioneren van een bodem en watersysteem, waarin effecten van klimaatverandering worden onderzocht met name op het zoet-zoutgrensvlak en de wijze waarop we duurzaam waterbeheer in een delta-gebied kunnen ontwikkelen.

De volgende General Assembly van WaterNexus zal in de laatste week van maart 2017 worden gehouden.

Artikel KIBO in tijdschrift Bodem

4 augustus 2016

In het tijdschrift Bodem van augustus 2016, is een interessant artikel gepubliceerd over het KIBO.

In het artikel worden onder andere de doelstellingen en aanpak van het KIBO toegelicht.

WaterNEXUS conferentie op 17/18 mei 2016

18 mei 2016

Op 17 en 18 mei 2016 vond bij Shell in Amsterdam de tweede General Assembly van Waternexus plaats.

Na de kickoff in oktober 2015 bij DOW in Terneuzen was dit de eerste bijeenkomst waar nagenoeg alle pHd’s en postdoc.’s Aanwezig waren. Daarnaast waren ook alle participanten en belanghebbenden aanwezig. Van de werkpakketten werden of de eerste resultaten gepresenteerd of de plannen van aanpak. Er werd uitgebreid contact gelegd tussen de verschillende mensen die aan de werkpakketten werken. De sfeer was erg goed en het vertrouwen in nuttige resultaten werd uitgesproken. Er werd gediscussieerd over de casussen “hoog zout-gehalte”, “laag-zoutgehalte” en “governance”.

Veel agenda’s werden getrokken en afspraken gemaakt voor bilaterale overleggen. De volgende Waternexus general assembly staat genoteerd voor de eerste week van oktober 2016!

WaterNEXUS-300x132

COB-leden denken mee met KIBO projecten tijdens het jaarlijkse COB-congres

15 december 2014

Tijdens het COB-congres 2014 deelden participanten hun ervaring over de complexiteit van ondergrondse bouwprojecten.

Op het COB-congres 2014 konden leden van het COB-netwerk intekenen op de projecten en er zo voor zorgen dat ze nauw betrokken zijn bij het kennisprogramma.Het COB heeft in samenwerking met de participanten acht voorstellen opgesteld en ingediend.

http://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/programma-bodem-en-ondergrond.html

Introductie van KIBO op het symposium Bodem Breed

18 november 2014

Bodem Breed is het jaarlijkse bodemcongres voor én door bodemprofessionals, waar actuele informatie en kennis wordt gehaald en gebracht.

Tijdens dit symposium heeft Dick Brand, Kenniswerker bij het Ministerie van IenM, het nieuwe kennisprogramma gepresenteerd.

Klik hier om de presentatie als PDF bestand te openen