Back to Top

Over KIBO

 

Een juist gebruik van bodem en ondergrond biedt kansen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatverandering, gezonde leefomgeving, water, energie, infrastructuur, grondstoffen en voedselveiligheid en -zekerheid. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu faciliteert het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond, om met stakeholders vanuit de overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven te zorgen voor een betere benutting van deze kansen. Een betere doorwerking van bestaande en nieuw te verwerven kennis in bodem en ondergrond wordt gerealiseerd door het opzetten van business cases.

Het programma bestaat uit zes thema’s waar de business cases aan gekoppeld worden, zodat een verbreding van de maatschappelijke opgaven gerealiseerd wordt.

Het programma start op 1 april 2016 en eindigt op 31 december 2020. De ordegrootte van het totale programma bedraagt circa € 40 miljoen, waarbij het de bedoeling is dat 50% opgebracht wordt door private partijen (bedrijven) en 50% door de publieke partijen (overheden en kennisinstituten).


Aanleiding

Nederland wordt geconfronteerd met een aantal grote maatschappelijke opgaven, onder andere op het vlak van klimaatverandering, gezonde leefomgeving, water, energie, infrastructuur, grondstoffen en voedselveiligheid en -zekerheid. Bij elk van deze opgaven komt de wijze waarop de bodem en ondergrond benut worden terug. Een juiste benutting van bodem en ondergrond biedt kansen bij de oplossing van deze maatschappelijke opgaven voor de komende periode. De bodem en ondergrond genereert baten door het benutten van de bodem en de ondergrond voor winning van grondstoffen, opslag van stoffen, waterberging, koeling, verwarming e.d.. En bespaart kosten door het vermijden van schades zoals verzakkingen van infrastructuur, paalrot, bodemdaling, verzilting door onbewust peilbeheer en kosten door bodem- en grondwaterverontreiniging.

Uit onderzoek blijkt echter dat we in Nederland de kansen die de bodem biedt onvoldoende benutten en daarmee jaarlijks miljoenen aan opbrengsten laten liggen omdat we niet in staat zijn kennis over de bodem en de ondergrond te vertalen naar innovaties en business cases die in binnen- en buitenland uitgerold kunnen worden. Daarnaast zijn er minimaal honderden miljoenen aan faalkosten omdat wij de bodem gebruiken, zonder voldoende kennis hebben van haar  en de activiteiten op en in de bodem onvoldoende op elkaar afstemmen.

Sinds 2013 zijn gesprekken gevoerd met relevante stakeholders over nut en noodzaak van een mogelijk kennisprogramma met betrekking tot de bodem en ondergrond. Naar aanleiding van deze gesprekken bleek er veel behoefte te zijn aan het beantwoorden van kennisvragen op het gebied van bodem en ondergrond, met concrete ideeën over mogelijke business cases. Tevens hebben de stakeholders aangegeven substantieel te willen investeren in dergelijke business cases.

Doelstelling

Het KIBO heeft tot doel:

  • het vergroten van de bewustwording en het creëren van eigenaarschap bij de relevante stakeholders (probleemhebbend, adviserend en uitvoerend bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen) bij het benutten en beheren van bodem en ondergrond;

  • het vraaggestuurd ontwikkelen van kennis en innovatie op het gebied van bodem en ondergrond zodat we de bodem en de ondergrond beter en duurzaam benutten bij het efficiënt en effectief oplossen van de relevante maatschappelijke issues (op het gebied van water, energie, opslag, voedsel, etc.);

  • de positie van het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen versterken door het genereren van toepasbare kennis (in Nederland en daarbuiten) op het gebied van bodem en ondergrond.

  •  
 
 
 

751