Back to Top

Partijen

 

Het KIBO faciliteert samenwerking in projecten tussen tal van bedrijven, organisaties en overheden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hierin een speciale rol.

Het Ministerie van I&M participeert in projecten die passen in het KIBO. Zij wenst de verantwoordelijkheid voor de sturing en begeleiding van deze projecten en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden onder te brengen bij een stuurgroep en een programmabureau dat wordt ondersteund en gefaciliteerd door SIKB.

Stuurgroep KIBO

De taken en verantwoordelijkheden van de stuurgroep zijn:

 • Het vertalen van de relevante maatschappelijke en/of economische issues naar een strategische scope en ideeën voor business cases c.q. projecten voor het KIBO;

 • Bewaking van het zijn van een programma (meer dan de som der delen);

 • Bewaking van de voortgang (financieel, organisatorisch, procedureel, inhoudelijk);

 • Sturing geven aan het programmabureau.

Wetenschappelijke adviescommissie

 • De taken en bevoegdheden van de wetenschappelijke adviescommissie zijn het wetenschappelijk beoordelen van die proposals c.q. projecten die positief getoetst zijn op de KIBO criteria;

 • De wetenschappelijke adviescommissie wordt gevormd door circa 20 onafhankelijke wetenschappers die hun sporen verdiend hebben op maatschappelijk en wetenschappelijk gebied. Qua invulling wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw van de gamma wetenschap (juristen, economen, politicologen, etc.), technologie (civiele techniek, mijnbouw, landbouw, etc.) en fundamentele wetenschap (chemie, ecologie, bodemkunde, geologie, etc.);

 • Ieder proposal c.q. project dat positief getoetst is op de KIBO criteria wordt wetenschappelijk beoordeeld. De beoordeling vindt plaats door 2-3 leden van de commissie die afzonderlijk toetsen;

Programmabureau KIBO

De taken en bevoegdheden van het programmabureau zijn:

 • Het uitvoeren van de besluiten van de stuurgroep;

 • Het faciliteren en secretarieel ondersteunen van de stuurgroep;

 • Het matchen van vraag en aanbod (het makelen) en vooral ook het matchen van de KIBO gelden (convenant, STRONG, middelen individuele decentrale overheden, etc.) aan projectvoorstellen;

 • Het toetsen van ingediende voorstellen aan de KIBO criteria;

 • Het uitvoeren van het projectmanagement voor de bij KIBO lopende projecten;

 • het zorgen voor rapportage en verantwoording;

 • Het verzorgen van de marketing en de communicatie.

 
 
 

749