Back to Top

Samenwerking UP en KIBO
7 februari 2018

 
Het Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en Ondergrond (UP) heeft het KIBO opdracht gegeven om de kennis- en innovatieprojecten die in 2016 gehonoreerd zijn door het UP te begeleiden.
Naast het begeleiden van deze projecten wordt tevens aandacht besteed aan
kennisdoorwerking en aan het trekken van rode draden tussen projecten (op het gebied van governance, financieringsmodellen etc.). Daarnaast heeft het UP aan KIBO gevraagd om het traject van de concurrentie gerichte dialoog te faciliteren. Voor de thema’s klimaat, Omgevingswet, nieuwe bedreigingen en landbouw & voedsel organiseert KIBO dat in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en private partijen gekomen
wordt tot een gedeelde vraagstelling die zich vertaald in een programma van eisen op basis waarvan consortia in kunnen schrijven. Het unieke van deze aanpak is dat de kennis van alle partijen gebundeld wordt om te komen tot de juiste vraagarticulatie.