Back to Top

Stakeholders

 
Het Triple Helix concept wordt toegepast binnen het kennisprogramma om intensieve samenwerking tussen de drie actoren (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) te bevorderen. De actoren hebben hun eigen belangen en verantwoordelijkheden.

Bedrijfsleven
  • De gebruikers en de eigenaren van de bodem willen kennis vergaren en een vertaling van kennis en kunde naar oplossingen voor hun issues. Uiteindelijk willen deze partijen zo kosteneffectief mogelijk van hun probleem verlost worden en kansen benut zien (en daarbij hun imago verbeteren);
  • Het adviserende en uitvoerende/producerende bedrijfsleven wil nieuwe producten en diensten ontwikkelen om daarmee business te genereren die probleemhebbers (in binnen- en buitenland) in staat stellen kostenefficiënte en kostenbesparende oplossingen in te zetten.

Kennisinstituten
  • De kennisinstituten zijn gebaat bij minder fragmentatie (betere verbinding fysisch, chemisch en biologisch en bèta-gamma onderzoek) en willen een beter functionerende kennisketen.

Overheden
  • De (decentrale) overheden willen de soms conflicterende ruimtelijke claims in de bodem (al dan niet in relatie tot de bovengrond) afstemmen en dit omzetten in strategieën die leiden tot integraal en duurzaam beheer van de bodem in relatie tot de bodemsaneringsopgave maar ook in relatie tot energie, natuur, strategische drinkwatervoorraden, opslag, ondergrondse infra, etc.

 
 
 

749