Back to Top

 

KIBO - Innovatie in de Ondergrond
Gebruikmaken van de kansen die de ondergrond biedt, dat is waar het Kennis en Innovatie programma Bodem en Ondergrond zich op richt.

KIBO Symposium op 28 september 2017

Innovatief bodemonderzoek voor maatschappelijke opgaven: ingrediënten voor succes.

Op 28 september 2017 heeft het tweede KIBO symposium plaatsgevonden. Onder facilitering van dagvoorzitter Co Verdaas zijn er interviews gehouden met Hanneke Brouwer van het ministerie van IenM en Ruud Cino van het ministerie van EZ. Beiden gingen in op de maatschappelijke issues in relatie tot bodem en ondergrond waaronder de energietransitie, de drinkwatervoorraad en de stedelijke opgaven in termen van verdichting en klimaatrobuustheid. Daarnaast bleef Hanneke nadrukkelijk stilstaan bij de problematiek van de nieuwe bedreigende stoffen en hoe daar mee om te gaan. Tevens is gesproken over de rol van de rijksoverheid in deze transitieopgaven (ook in relatie tot het begrip systeemverantwoordelijkheid). Daarnaast waren er inleidingen vanuit de decentrale overheden, de kennisinstellingen en de private partijen. Hierbij lag de nadruk vooral op vernieuwende vormen van innovatie en samenwerking en de verandering van rollen en verantwoordelijkheden die daarbij horen.


klik hier voor het programma. Start was om 13.30 uur  en werd afgesloten met een borrel waarbij we tevens afscheid hebben genomen van Dick Brand (scientific officer KIBO).