Back to Top

 

 
Thema's en Cases
Het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond heeft betrekking op de toplaag (bodem), ondiepe ondergrond en de diepe ondergrond. De volgende maatschappelijke opgaven op hoofdlijnen zijn hier aan te ontlenen: 1. Wateropgaven, 2. Energieopgaven en 3. Opgaven verbonden aan de duurzame stad.

Uit het gebruik en beheer van deze verschillende lagen vloeien voorts onderstaande zes thema´s voort die betrekking hebben op de gehele kennisketen bodem en ondergrond.
 
 
 

748

Water en klimaatadaptatie

Hoe kunnen bodem en ondergrond een rol spelen in de mitigatie van klimaateffecten, zoals overvloedige regenval en droogte, en hoe kan met behulp van aangepast beheer de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer worden verlaagd. Hoe kan door toepassing van bodemenergie een bijdrage worden geleverd aan de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Hoe zijn degelijke activiteiten te combineren met andere activiteiten in de bodem.

 
 
 

753

Circulaire economie

Circulaire economie richt zich op het sluiten van kringlopen van grondstoffen en producten. Bodem en ondergrond spelen een belangrijke rol in de water- en nutriëntenkringlopen (koolstof, stikstof, zwavel, fosfaat) door biologische en fysische processen. Verder is de bodem de bron van mineralen en fossiele brandstoffen. Binnen KIBO wordt informatie verzameld om de rol van de bodem bij het sluiten van materiaalkringlopen in de economie te optimaliseren.

 
 
 

754

Ondergrondse infra

Hoe kan de aanleg van kabels en leidingen efficiënter worden gemaakt. Waar is de bodem geschikt voor de opslag van energie, aardgas, olie, radioactief afval. Hoe bepaal je op een efficiënte wijze de kwaliteit van ondergrondse leidingen. Hoe kan de riolering onderhoudsarmer worden gemaakt. Wat zijn de mogelijkheden voor nieuw gebruik van overbodige kabels en leidingen. Hoe kan de ondergrondse infrastructuur meervoudig worden gebruikt.

 
 
 

755

Bodemkwaliteitszorg

Kenmerken van bodemkwaliteit zijn bijvoorbeeld: draagkracht, (bodem)biodiversiteit, waterbergend vermogen, stabiliteit en mate van verontreiniging. Welke chemische, biologische en fysische eisen moeten gesteld worden aan de bodem bij een gewenste gebruiksvorm. Hoe voorkom je lekkages bij het gebruik van de ondergrondse ruimte voor transport en opslag van stoffen. Hoe dragen verschillende vormen van bodemgebruik bij aan de verbetering van de bodemkwaliteit.

 
 
 

756

Informatievoorziening

Welke informatie over de toestand van de bodem is nodig voor efficiënte uitvoering van activiteiten? Hoe kan de informatie die bij individuele bodembeheerders en -gebruikers bekend is, gedeeld worden met anderen. Hoe kan de informatie over de ligging van de ondergrondse infrastructuur worden verbeterd. Kan informatie beschikbaar gemaakt worden op de werkplek. Hoe kan worden aangesloten bij de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond en Informatiehuis Bodem voor de Omgevingswet.

 
 
 

757

Ruimtelijke inrichting en beheer van de ondergrond

Welke gebruiksvormen van de bodem sluiten elkaar uit of kunnen elkaar versterken? Hoe worden kenmerken van de bodem meegenomen bij de besluitvorming rond verschillende vormen van gebruik. Hoe moeten verschillende vormen van gebruik t.o.v. elkaar worden geprioriteerd. Aan welke eisen moet een bodem voldoen voor verschillende vormen van gebruik. Hoe worden de drinkwaterwingebieden veilig gesteld.