Back to Top

Waternexus

 
Hoe gaan we om met de zoute kwel in de kustgebieden en hoe kunnen we vraag en aanbod van water (kwalitatief en kwantitatief) optimaliseren. Dat zijn de vragen die WaterNexus op hoofdlijnen wil beantwoorden. Het project richt zich op de formuleren en implementeren van strategieën om vraag en aanbod van water tussen industriële en landbouwsystemen af te stemmen, met opties voor zowel zout als zoet water. Het zoekproject omvat watertechnologie en groene technologieën zoals wetlands. De nadruk ligt op industrie en landbouw/tuinbouw, waar grote volumes water worden gebruikt. 

Binnen WaterNexus worden technologieën en beheersstrategieën ontwikkeld die aanpassingen aan klimaatverandering mogelijk maken door uitwisseling van water tussen industrie, landbouw, stedelijke en natuurlijke systemen; het gebruik van brak water als bron; en de inclusie van groene infrastructuur voor de opslag en zuivering van water. De governance en implementatie van de gekozen oplossingsrichtingen zijn nadrukkelijk onderdeel van WaterNexus.

Het project is een samenwerking tussen meer dan 25 partijen waaronder DOW, Eijkelkamp, Evides, Fugro, KWR Water, MAGNETO special anodes, TNO, Nijhuis Water Technology, Oasen, Paques Bio Systems, Plant-E, Priva, Shell, Deltares, STOWA, Voltea, Waterlaboratorium Noord, Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs, Pentair, DLO, RHDHV, Hollandsche Greenkeeping Maatschappij, Waterschap Rijnland. Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie van IenW en gefaciliteerd door het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond.
 
 
 

748